Regulamin Biblioteki CKiR

Regulamin korzystania z zasobów Biblioteki Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju

§ 1.

Rejestracja użytkowników:

 1. Ze zbiorów Biblioteki CKiR mogą korzystać wszyscy zainteresowani. Prawo do korzystania ze zbiorów uzyskuje się na podstawie zapisu (utworzenia konta czytelnika). Wypożyczenie książek jest bezpłatne.
 2. W Bibliotece CKiR wypożyczanie, katalogowanie i udostępnianie zbiorów odbywa się w systemie MAK+. Rejestracja czytelnika wymaga podania nr PESEL. Odmowa skutkuje brakiem możliwości wypożyczenia na zewnątrz zbiorów biblioteki.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien okazać dowód osobisty, zapoznać się z Regulaminem oraz podpisać kartę zobowiązań do przestrzegania postanowień regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z zasobów biblioteki.
 4. Osoby niepełnoletnie zapisuje opiekun prawny.
 5. Czytelnik jest zobowiązany informować Bibliotekę o zmianie nazwiska, miejsca zamieszkania i telefonu.

§ 2.

Udostępnianie zbiorów:

I

 1. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 2. Biblioteka CKiR może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Prolongaty czytelnik może dokonać osobiście, telefonicznie lub mailowo.
 3. Biblioteka może skrócić okres wypożyczenia książek określony w pkt.1, o ile istnieje na nie szczególne zapotrzebowanie.
 4. Na prośbę czytelnika Biblioteka może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników. Rezerwacji można dokonać też samodzielnie przez Katalog on-line, dostępny na stronie Biblioteki: www.biblioteka.ckirladek.pl

II

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek. Przed ich wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na stan książki.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz.
 3. Czytelnik może za zgodą bibliotekarza dostarczyć zamiast zagubionej nową książkę, jednak nie mniejszej wartości.

III

 1. Za przetrzymywanie książki ponad termin określony w §2.pkt. I.1. Biblioteka pobiera opłatę w kwocie 0,1 zł od woluminu za każdy dzień po terminie zwrotu.
 2. Za opłacenie naliczonej opłaty za przetrzymanie zbiorów przez czytelników do 18 roku życia, odpowiedzialni są opiekunowie prawni (wskazani w karcie zobowiązań).
 3. Jeżeli termin zwrotu wypożyczonych książek przypada na dzień zamknięcia Biblioteki, użytkownik ma obowiązek oddania zbiorów pierwszego dnia pracy Biblioteki następującego po tym terminie. Każdy kolejny dzień wliczany jest do opłaty karnej.
 4. Jeżeli czytelnik nie uiści naliczonych zobowiązań lub nie odda wypożyczonych zbiorów, nastąpi blokada konta czytelnika i dostępu do usług bibliotecznych.
 5. Każdorazowo warunki uiszczenia/anulowania opłaty karnej oraz blokady/odblokowania konta czytelnika ustala bibliotekarz.
 6. W przypadku wypożyczenia międzybibliotecznego – zamówienia książki z innej biblioteki, dokonanego na prośbę czytelnika, opłatę za odesłanie książki ponosi czytelnik.

§ 3.

Korzystanie z Internetu i sprzętu komputerowego

 1. Udostępniony sprzęt komputerowy jest własnością biblioteki.
 2. Ze stanowiska komputerowego może korzystać każda zainteresowana osoba, także nie zapisana do biblioteki.
 3. Indywidualna praca użytkownika na stanowisku komputerowym może trwać do 2 godzin każdego dnia z możliwością jej przedłużenia za zgodą Bibliotekarza.
 4. Możliwe jest korzystanie z Wi-Fi w bibliotece i praca na prywatnym sprzęcie (laptop, telefon).
 5. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.
 6. Użytkownikom zabrania się:
  • instalowania własnego oprogramowania;
  • działania powodującego dewastację lub uszkodzenie komputerów;
  • korzystania ze stron zawierających treści nielegalne
  • korzystania ze sprzętu komputerowego do celów niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Biblioteka CKiR nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przez użytkownika własne nośniki w napędach komputerowych oraz za dane utracone na skutek awarii systemu komputerowego, awarii zasilania lub wynikające z niezapisania danych przed zakończeniem pracy przez użytkownika.
 2. Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu do komputera, jeżeli uzna, że ten wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.

§ 4.

Informacje o przetwarzaniu danych

 1. Administratorem danych osobowych czytelników jest Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi został powołany Inspektor Ochrony Danych.
 3. Dane osobowe czytelników są wykorzystane do celu ochrony udostępnianych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz prowadzenia statystyki bibliotecznej na podstawie wyrażonej zgody.
 4. Czytelnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia i zaprzestania przetwarzania (wycofania zgody).

§ 5.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące Biblioteki CKiR użytkownicy mogą składać u Dyrektora CKiR w godzinach jego urzędowania.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania mienia Biblioteki CKiR, do zachowania w Bibliotece zasad kultury osobistej, respektowania praw innych użytkowników oraz poszanowania ich potrzeb i prywatności.
 3. Czytelnicy mogą być pozbawieni prawa do korzystania z Biblioteki CKiR, jeżeli:
  • nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu;
  • nie respektują norm i zasad zachowania w miejscach publicznych w sposób uwłaczający godności osobistej pracowników i użytkowników biblioteki bądź ograniczający ich prawo do swobodnego korzystania z usług biblioteki lub realizowania obowiązków zawodowych;
  • nie zachowują elementarnych zasad higieny osobistych;
  • swoim zachowaniem stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia innych użytkowników oraz pracowników biblioteki.
 4. Rozstrzygnięcie spraw szczegółowych nie uregulowanych postanowieniami tego regulaminu leży w kompetencji Dyrektora CKiR.
ROZMIAR CZCIONKI