Atrakcje

Świetlica Środowiskowa

Świetlica środowiskowa dla dzieci z Lądka-Zdroju funkcjonuje codziennie – od poniedziałku do piątku w godz.15.00-18.00 na I piętrze Centrum Kultury i Rekreacji.

Pieczę nad nią sprawuje Pełnomocnik Burmistrza d/s GKRPA w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Celem działania świetlicy jest wspieranie rodziców i opiekunów w wychowywaniu dzieci i młodzieży oraz pomoc w zorganizowaniu opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Realizacja programu polega na

  • objęciu dzieci i młodzieży działalnością wychowawczą, opiekuńczą i edukacyjną poprzez zapewnienie pomocy w nauce, możliwości rozwoju zainteresowań, talentów, rozwoju umiejętności interpersonalnych, możliwości kształtowania właściwych postaw społecznych, poprawy sprawności fizycznej, zagospodarowania czasu wolnego , w tym uczestnictwa w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych
  • współpracy z rodzicami i instytucjami wspierającymi rozwój dzieci i młodzieży,
  • integracji środowiska lokalnego.

Kontakt:

ROZMIAR CZCIONKI